Zbiór modlitw

Modlitwy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli

 

Proponowane dalej modlitwy są sformułowane przeważnie w pierwszej osobie liczby mnogiej. Ta formuła jest odpowiednia w czasie nabożeństwa liturgicznego, gdzie modlitwy są zanoszone do Boga za wstawiennictwem Świętego wyraźnie w imieniu wspólnoty. Podobnej formy można używać także w osobistej modlitwie, pamiętając o tym, że należymy do wspólnoty dzieci Bożych, które nawet w indywidualnej modlitwie proszą: Ojcze nasz...

Komu jednak liczba mnoga przeszkadza, może ją zamieniać oczywiście w swej osobistej modlitwie na pierwszą osobę liczby pojedynczej. Ale także wtedy dobrze będzie pamiętać o tym, co wyraża pierwsza modlitwa: św. Andrzej Bobola, którego patronat pragnę przeżyć osobiście, prosząc go, by stał się moim patronem, otwiera mnie na wspólnotę całej Ojczyzny, by przeze mnie pomagać innym, moim siostrom i braciom w Jezusie Chrystusie.

 

Modlitwy zaczerpnięto z książki:  Jacek Bolewski SJ, Maciej Szczęsny "Modlitwa życia śladami św. Andrzeja Boboli. Patron Polski moim patronem." Wydawnictwo WAM, Kraków 2002

 

Modlitwa do Patrona Polski jako mojego Patrona

Święty Andrzeju Bobolo!  Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że dał nam wszystkim Ciebie jako wielkiego Patrona Polski.  Z Twym patronatem złączyłeś obietnicę odrodzenia Ojczyzny po latach niewoli. Dlatego z ufnością powierzamy Tobie wszystkie trudne sprawy polityczne, społeczne, ekonomiczne. Ty sam przypominasz nam, że przemiana dzięki modlitwie ma początek w sercu modlącego się, w moim osobistym życiu. Dlatego proszę z całego serca, byś zechciał być moim Patronem.  Oby Twoja pomoc umocniła zarówno mnie, jak i moich bliskich w odnowie życia zgodnie z Ewangelią, byśmy radowali się Dobrą Nowiną Jezusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem i Duchem Świętym umiłował nas na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na drogę całego życia

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Tak umiłowałeś Jezusa jako swojego Pana, że oddałeś Mu siebie na służbę aż do śmierci. Prosimy Ciebie: wspieraj nas przez całe nasze życie, abyśmy za Twoim przykładem zawsze wzrastali w zjednoczeniu z Sercem Jezusa pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen.

Modlitwa za nasze rodziny

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Twój patronat nad Ojczyzną zaczyna się w nas od rodziny, w której przyszliśmy na świat. Oręduj za nami u Boga, byśmy umieli dziękować za naszą najbliższą rodzinę, dziadków, rodziców i rodzeństwo. Niechaj dobro, które im zawdzięczamy, pomnaża się za Twoim wstawiennictwem w miłości wzajemnej i jedności przez Chrystusa Pana naszego.  Amen.

Modlitwa o dobrą rodzinę

Święty Andrzeju Bobolo! Pragniesz patronować Ojczyźnie przez nasze rodziny. Za Twoim orędownictwem dziękujemy Bogu za wszystko, co zawdzięczamy Najbliższym. Uproś nam u Boga wielką łaskę założenia dobrej rodziny, jeśli taka jest Jego wola. Pomóż nam być dobrymi dla wszystkich bliźnich przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o postawę dziecka Bożego

Święty Andrzeju Bobolo! Rodzice pomogli Tobie, byś odrodził się jako dziecko Boże w sakramencie chrztu i bierzmowania. Jako uczeń oddałeś się Maryi, Świętej i Niepokalanej Matce na całe Twoje życie. Prosimy Ciebie, nasz dobry Patronie, byśmy za Twoim przykładem uświęcali się jako dzieci Boże z pomocą Niepokalanej i Jej Syna. W Nim bowiem Ojciec wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci i niepokalani jak On, nasz Pan i Brat, Jednorodzony Syn Ojca w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.  Amen.

Modlitwa o pomoc w nauce

Święty Andrzeju Bobolo! Twój przykład poucza nas, że nieustannie mamy wzrastać w postawie uczniów Jezusa Chrystusa. W ślad za Nim czyniłeś postępy w mądrości i łasce w latach Twojej nauki u Boga i u ludzi. Prosimy Cię jako naszego Patrona o pomoc w zadanej nam nauce, byśmy zdobywali nie tylko wiedzę, lecz i mądrość otwierającą serce na Bożą wizję świata i ludzi. Naucz nas odnajdywać pomoc dzięki wytrwałej modlitwie do Ojca przez Jezusa w świetle Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o Boże prowadzenie

Święty Andrzeju Bobolo! Przez całe Twoje życie szukałeś woli Boga i zostałeś doprowadzony do celu, którym jest On sam, źródło wszelkiego dobra i szczęścia. Teraz Bóg dał nam Ciebie jako naszego Patrona. Dlatego ufamy, że nam pomożesz, w odnajdywaniu Bożego prowadzenia, byśmy nie ustawali w drodze ku dobru i przeszli przez życie dobrze czyniąc. Prosimy Ciebie zwłaszcza o to, byśmy dochowali wierności w modlitwie, która pozwala rozpoznać drogę, przeznaczoną nam przez Ojca w Jezusie Chrystusie, naszym Panu w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o rozpoznanie życiowego powołania

Święty Andrzeju Bobolo! Twoim powołaniem było służyć Bogu w Towarzystwie Jezusowym i pomagać bliźnim w posłudze duszpasterza. Odkrywałeś drogę dzięki modlitwie, w której wspomagał Cię Duch Święty, dając wzrost i wytrwanie przez całe Twoje życie. Prosimy Cię jako naszego Patrona, byś orędował za nami i pomagał w odkryciu życiowego powołania. Wspieraj naszą modlitwę, prowadzącą do rozpoznania dobra, jakie przeznaczył nam Ojciec. Obyśmy z Twoją pomocą znaleźli Jego wolę przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o dobrą pracę

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! W Twojej posłudze kapłańskiej byłeś gorliwym pracownikiem trudzącym się w Bożej winnicy. Swą pracę pojmowałeś jako służbę dla wspólnego dobra. Twój przykład uczy nas uznania wartości pracy w spełnieniu powołania całego naszego życia. Wspieraj nas w odkrywaniu zajęcia, jakiego Bóg od nas oczekuje, byśmy dzięki niemu służyli wzrastaniu dobra w świecie w postawie służby i miłości. Prosimy Cię o to przez Jezusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem w jedności Ducha Świętego króluje teraz i na wieki. Amen.

Modlitwa o pomoc w określonej trudności

Święty Andrzeju Bobolo! Na drodze Twojego życia natrafiałeś na przeszkody, które stopniowo pokonywałeś z pomocą ufnej modlitwy. Dzięki niej rozpoznawałeś znaki otrzymywane od Boga: przeszkody stawały się stopniami na drodze w ślad za Jezusem. Oto staję wobec trudności, która przekracza moje siły: …………………………………. Wspieraj mnie swym orędownictwem, abym przez cierpliwą modlitwę znalazł pokój w bliskości Jezusa, a z Jego pomocą wytrwał aż do rozwiązania trudności ku chwale Boga Ojca, który z Synem i Duchem Świętym panuje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o pomoc w trudnych czasach

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z ewangeliczną rozwagą umieli roztropnie postrzegać sprawy własne i sprawy Narodu w w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen

Modlitwa o jedność serca

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Na drodze swojego życia szukałeś na pierwszym miejscu jedności z Bogiem Ojcem i Synem w Duchu Świętym. W postawie dziecka Bożego wzrastała Twoja prostota, promieniująca na całe działanie. Sercem wypełnionym miłością znosiłeś cierpliwie słabości swoje oraz innych ludzi. Prosimy Cię, wyjednaj nam u Boga jedność w głębi serca dzięki skupieniu się na Jednym, który jest miłością i króluje na wieki wieków. Amen

Modlitwa o jedność w Kościele

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Jako wierny towarzysz Jezusa byłeś przejęty Jego pragnieniem: aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno. Sprawie upragnionej jedności oddałeś całe swe życie dopełnione męczeńską śmiercią, ofiarą braku jedności w Kościele i świecie. Dzieje Twego kultu poświadczają, że ofiara służy pojednaniu. Dlatego prosimy Ciebie: oręduj za nami u Boga, żeby nam nie zabrakło cierpliwości i miłości w drodze ku jedności z Ojcem i Synem w Duchu Świętym teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność w Ojczyźnie

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o patronowanie Polsce

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełnione męczeństwem zaowocowało rosnącym kultem w pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie. Niech Twój patronat pomaga nam cierpliwie pokonywać trudności dzięki modlitwie i działaniu w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o jedność w Europie i Świecie

Święty Andrzeju Bobolo, wielki Patronie jedności! Nie przestajesz nam przypominać o wielkim pragnieniu Jezusa, wyrażonym w Jego modlitwie do Ojca za wszystkich uczniów: Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Zostałeś nam dany jako Patron, święty Andrzeju Bobolo, aby nam pomagać w drodze ku jedności, na pierwszym miejscu w Kościele, by zgodnie z pragnieniem Pana jeden Kościół stał się znakiem i zaczynem jedności całej ludzkości. Wspieraj swoim wstawiennictwem powierzoną Tobie Ojczyznę w jednoczącej się Europie, by z naszym owocnym udziałem wzrastała cywilizacja miłości w Polsce, Europie i świecie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Ojca Świętego

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Jako Patron Ojczyzny udzielasz nieustannej pomocy, za którą dziękujemy z serca oddanego Bogu i Tobie, Jego wiernemu słudze. Twój patronat został uznany w sposób oficjalny przez Papieża Jana Pawła II. Wdzięczni za dar Ojca świętego prosimy Ciebie za niego i za jego kolejnych następców na Stolicy Piotrowej. Wyjednaj Namiestnikowi Chrystusa wszelkie Boże błogosławieństwo potrzebne w posłudze Kościołowi oraz całemu światu przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za sprawujących władzę

Święty Andrzeju Bobolo! Twój patronat nad Ojczyzną sprawujesz w szczególny sposób przez ludzi obdarzonych władzą. Jako wierny towarzysz Jezusa przypominasz ewangeliczną prawdę, że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty. Prosimy Ciebie: wspieraj tych, którym została powierzona władza w państwie i społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby. Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą, by nasze wybory były dobre, wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za bezpośrednich przełożonych

Święty Andrzeju Bobolo! Twoje patronowanie w Ojczyźnie dokonuje się przez ludzi, gotowych przyjąć Bożą pomoc, przychodzącą dzięki modlitwie, jaką do Ciebie zanosimy. Ufną modlitwą obejmujemy wszystkich naszych przełożonych, zarówno w miejscach pracy, jak i we wspólnotach kościelnych. Nasz wielki Patronie, prosimy: pomagaj zwłaszcza przełożonemu, który bezpośrednio jest nam dany w pracy czy w innej wspólnocie parafialnej albo zakonnej. Obyśmy wspólnie potrafili wypełniać Bożą wolę, rozpoznaną dzięki modlitwie w jedności Ducha Świętego z Ojcem i Synem teraz i na wieki wieków. Amen

Modlitwa za przyjaciół

Święty Andrzeju Bobolo! Jako nasz wielki Patron pragniesz stać się także naszym osobistym Przyjacielem. W Twym życiu oddanym Jezusowi doświadczyłeś Jego przyjaźni, bo wziąłeś sobie do serca słowo powiedziane przez Niego nie do sług, ale do przyjaciół. Powierzamy Tobie, nasz Przyjacielu, bliskich nam ludzi. Prosimy dla nich i dla nas o to, by nasza przyjaźń oczyszczała się i pomagała nam w drodze życia ku pełnej wspólnocie w domu Ojca z Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za nieprzyjaciół

Święty Andrzeju Bobolo! Jako wierny sługa Jezusa doświadczyłeś Jego przyjaźni, ale także ludzkiej nienawiści, kulminującej w Twoim męczeństwie. Wpatrzony w przykład Ukrzyżowanego modliłeś się za swoich prześladowców, bo nie wiedzieli, co czynią, skoro na miłość odpowiadali nienawiścią... Pomagaj nam, prosimy Ciebie, w modlitwie za naszych nieprzyjaciół. Oby miłość, obecna w Tobie, zdołała przeniknąć nasze serca dzięki wytrwałej modlitwie, pokornie obejmującej ludzi, których ciągle nie potrafimy miłować. A najpierw pomóż nam, byśmy sami nie żywili nienawiści, lecz otwierali się na Bożą miłość, która cierpliwa jest i wszystko znosi teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o dobre przyjęcie śmierci

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Twa postawa w obliczu śmierci była dopełnieniem całego życia. Wspierała Ciebie modlitwa, źródło Twej apostolskiej mocy i cierpliwości w znoszeniu przeciwności. Przez modlitwę wzrastałeś w miłości, która cierpliwa jest i wszystko znosi... W ostatniej godzinie życia umacniało Ciebie wzywanie imienia Jezusa i Maryi. Przygotuj nas, prosimy, na dobre przyjęcie śmierci, nie tylko w ostatniej godzinie, ale w każdej sytuacji życia, gdy pojawiają się przeciwności, krzyżujące nasze plany. Niech i dla nas krzyż okaże się bramą prowadzącą do spotkania z Jezusem i Jego Matką Niepokalaną w domu Boga Ojca w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o łaskę wiary i wierności

Święty Andrzeju Bobolo! Przez całe Twe życie wzrastałeś w otrzymanej od początku łasce wiary, którą Ci przekazali rodzice. Wiara pomagała wytrwać w różnych trudnościach życiowych i nauczyła Cię wierności, znaku wierności Boga, bogatego w miłosierdzie. Wspieraj nas, prosimy Ciebie, na drodze naszego życia, by wiara naszych przodków owocowała także w nas i była nieustanną pomocą w odnowie, której oczekujemy w Polsce, Europie i świecie. Pomagaj nam dochować wierności natchnieniom Ducha Świętego, byśmy Jego mocą mogli odnowić oblicze ziemi, tej ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o światło nadziei

Święty Andrzeju Bobolo! Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie Rzeczypospolitej. Gdy Polska przestała już istnieć, Twa przepowiednia jej odrodzenia była przez lata znakiem nadziei, której spełnienie dostrzeżono po pierwszej wojnie światowej. Nadzieją napawało również uznanie Twej świętości w czasie, gdy kończyła się druga Rzeczpospolita. Lata, które nastąpiły, były wielką próbą nadziei, jednak doczekaliśmy w końcu, że w odrodzonej Ojczyźnie zostałeś ogłoszony jej Patronem. Dlatego powierzamy się Tobie, zwłaszcza w obecnym czasie początku wieku i tysiąclecia. Niech nam przyświeca nadzieja, że Twój patronat owocuje dalej w odrodzeniu naszego życia tak osobistego, jak i społecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o moc miłości

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Twoje życie dopełniło się w ofierze, wyjawiającej okrucieństwo oprawców, ale głębiej objawia nam ogromną moc miłości, która wszystko znosi, nigdy nie ustaje. Dzięki Twojemu świadectwu przybliżamy się do źródła miłości w Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, który pozostaje najwyższym znakiem miłości Boga, bogatego w miłosierdzie. Prosimy Cię, nasz Patronie, byśmy w jedności z Tobą dzięki wytrwałej modlitwie wzrastali w miłości, której tak bardzo potrzebujemy w nas i naszym otoczeniu, by wszyscy mogli doświadczyć, jak bardzo Bóg nas miłuje teraz i na wieki wieków. Amen

                                                                     Nowenna do św. Andrzeja Boboli

 

Dzień pierwszy

MODLITWA O ROZSZERZENIE I JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

 Boski Założycielu Kościoła świętego, któryś go uczynił "kolumną i utwierdzeniem prawdy", bo poza nim niepewność i zwątpienie; któryś chciał wszystkich ludzi, Krwią Twoją Najświętszą odkupionych jako Dobry Pasterz w jednej zgromadzić owczarni, bo poza nią tyle niebezpieczeństw czyhających na dusze ludzkie, któryś Kościół Święty w Ciało swe mistyczne ukształtował, by wszyscy z Tobą, Głową tego ciała, złączeni, owoc przynosili na żywot wieczny. Spójrz: oto tak wiele dusz nie zna jeszcze nawet Imienia Twego, żyjąc w niewiedzy, że jest Ewangelia, spójrz: oto miliony oderwanych od "krzewu winnego", którym Ty sam jesteś, więdnie i schnie, jak "winne latorośle" odcięte. Spójrz: oto fale przeciwności uderzają gwałtownie na opokę Piotrową, jak nigdy dotąd. Nie darmo jednak przelałeś Krew swoją Najświętszą na krzyżu, aby użyźnić tę rolę i swą winnicę uprawić. Nie darmo z Krwią Twą Boską zmieszała się rzeka krwi męczeńskiej, płynąca od pierwszych wieków chrześcijaństwa, aż po dzień dzisiejszy; od tej krwi, która wsiąkła w piasek rzymskich aren, aż do tej, która skropiła ziemie Rosji, Meksyku, Hiszpanii, Polski i krajów misyjnych. Obficie przelał swą krew za Twój Kościół nieustraszony w wierze bojownik, Święty Andrzej Bobola. Ubogaciłeś go, wywyższyłeś, uwielbiłeś. Niechże ta krew męczeńska stanie się nasieniem chrześcijan! Niech narody świata tchnieniem Twojej łaski, Mocą Twego Słowa ze wschodu i zachodu zgromadzą się w Twoim królestwie! Niech na dźwięk Twego świętego Imienia zegnie się każde kolano. Niech się spełni jak najprędzej Twoje gorące pragnienie: by wszyscy, którzy wierzą w Ciebie, byli jedno, jako Ty w Ojcu, a Ojciec w Tobie, tak i oni w Ojcu i Synu stali się jedno. Niech ci, "którzy stanęli razem z władcami i panującymi tak licznie przeciw Panu i przeciw Chrystusowi", będą pokonani, a "pyszniący się zamysłami serc swoich" niech będą rozproszeni! Święty Andrzeju, za Oblubienicę Chrystusową Kościół katolicki wstawiaj się nieustannie u tronu Bożego. Amen.

 

 Litania do św. Andrzeja Boboli

 

Kyrie eleison

Chryste eleison. Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

 Święta Maryjo, módl się za nami

Św. Andrzeju Bobolo

Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza

Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny

Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego

Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny

Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający

Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany

Św. Andrzeju; z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony

Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej

Św. Andrzeju, apostole Polesia

Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców

Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków

Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany

Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy

Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary

Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny

Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony

Św: Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony

Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego

Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego

Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski

Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny

Abyśmy się wszyscy w jedności świętej katolickiej wiary połączyli, uproś nam u Boga

Abyśmy od tej jedynie zbawiennej wiary niczym się oderwać nie dali

Abyśmy każdego grzechu ciężkiego mężnie unikali

Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili

Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali

Abyśmy Bogu wiernie służyli

Abyśmy N. P. Maryję jako Matkę miłowali

Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili

Abyśmy Boga z Tobą na wieki chwalili

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 Módl się za nami święty Andrzeju.

 Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 Módlmy się:  Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

 Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się męczeństwem, w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie. Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Dzień drugi

MODLITWA O WIERNOŚĆ CHRYSTUSOWI NARODU POLSKIEGO

 Boże, twórco i władco narodów, któryś każdemu ludowi określił miejsce na ziemi, wyposażył go w odpowiednie dary, powierzył wszystkie ludy opiece swoich Aniołów; któryś naród polski przed tysiącem lat wprowadził do swojej owczarni, w królestwie swoim tu na ziemi wyznaczył mu zaszczytną rolę "przedmurza" i obrońcy, jak nasi ojcowie, chylimy dziś w pokorze swe czoła przed tronem Twego Majestatu i Miłosierdzia. Panie Zastępów, któryś prowadził Izraela w ognistym słupie do ojczystej ziemi, a zstępując w obłoku na skrzydłach złocistych cherubów, osłaniających Arkę Przymierza, sposobiłeś jego szeregi do zwycięskich bojów. O cześć i chwałę Twego Imienia - zwróć łaskawie swój wzrok na te pobojowiska, gdzie kładły się pokotem hufce polskich rycerzy i polska lała się krew w obronie krzyża i wiary, na te pola: Legnicy i Warny - Chocimia i Wiednia - Radzymina i Warszawy, Ofiarniku Boski, Jezu Chryste, oddający swe życie na drzewie Krzyża za grzechy świata - oto nasza mała cząstka w kielichu Twej gorzkiej męki i krwawej śmierci: z polskiej ziemi męczeńskie kwiaty: Wojciech, Stanisław Sadok z towarzyszami, Henryk Pobożny ze swymi zastępami uniccy obrońcy wiary, a przede wszystkim zespolona z Twoją męką i zbawczą krwią ta drogocenna, obfita krew sługi Twego, ta męka Twego wiernego naśladowcy i ucznia, świętego Andrzeja Boboli. Niech będzie Imię Twoje, Panie, błogosławione w naszej chwale i w naszym poniżeniu, w niewoli i wyzwoleniu naszego narodu! Niech tak, jak kiedyś i dziś naród polski będzie przygotowany i chętny do walki. O cześć Twego Imienia. Niech i dziś naród nasz będzie zdolny do wyśpiewania hymnu na Twoją chwałę, hymnu pisanego dziejami całych pokoleń. Niech dziś i zawsze będzie gotowy do ofiarnej obrony świętych Bożych znaków wiekuistej prawdy i Twoich praw! Nasz Patronie, świadku naszych utrapień, męczeński drogowskazie naszego narodowego powołania i zwycięstwa, prowadź naród swój tam, gdzie nieśmiertelnej chwały jaśnieją zorze. Amen.

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

 

Dzień trzeci

MODLITWA O ŻYWĄ WIARĘ DLA KAŻDEGO Z NAS

 Każdy, który wzywa Imienia Pańskiego, będzie zbawiony - dlatego wzywamy ku pomocy trzykroć święte Imię Twoje. Boże, któryś nas policzył w poczet synów Twego Kościoła i za dziedziców Twego królestwa przysposobił, bez żadnych z naszej strony zasług do ojcowskiego nas stołu dopuściłeś, a zarazem zezwoliłeś nam urodzić się dziećmi tego narodu, który dziś w jednym z naszych braci przyoblekasz w niegasnącej chwały blaski bądź uwielbiony życiem, trudem, śmiercią i chwałą Twojego Andrzeja, a naszą miłością po wszystkie czasy! Dzięki Ci składamy za strumienie łask i zmiłowania udzielane świętemu Andrzejowi i nam! Wybacz i nie pamiętaj nam, Panie: zbrodni, grzechów, niedbalstwa, opieszałości w Twej służbie, lenistwa, gnuśności i ociągania się w spełnianiu Twej najświętszej woli! Błagamy Cię dziś najpokorniej i najszczerszej nie tylko o chleb powszedni, choć go nam bardzo potrzeba; nie tylko o pomyślność doczesną i ziemskie powodzenie, nie tylko o dobre zdrowie i długie życie, nie tylko o radości i okruchy pociech, chociaż ich tak pragnie biedne nasze ludzkie serce, ale także i przede wszystkim o skarb najdroższy (dozwól, byśmy go za taki zawsze uważali), o skarb, którym Ty sam jesteś, Boże nasz. Utwierdzaj, podtrzymuj i umacniaj w umyśle każdego z nas wiarę i mocne przekonanie w naszej świętej religii! Budź i ożywiaj w każdym z nas Twego Ducha! Miłość Twą zapalaj w każdym sercu! Błagamy Cię i chcemy zabiegać, jak sam nakazałeś, naprzód o królestwo Twoje w nas i o jego sprawiedliwość, wierząc i ufając, że sam nie zapomnisz o doczesnych naszych potrzebach. Święty Andrzeju, cichy wiary bohaterze, pochodnio gorejąca Bożą miłością, wstaw się za nami. Amen.

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

 

Dzień czwarty

MODLITWA O UMOCNIENIE DUCHA CHRYSTUSOWEGO W KOŚCIELE CHRYSTUSOWYM

 O Boże, któryś skarby swego Najświętszego Serca zachował na te ostatnie czasy, a otworzywszy je ludziom, zapraszasz, by chcieli z nich czerpać, rozlej jak najobfitsze źródła Twej łaski na tych, co naznaczeni znamieniem chrztu świętego gromadzą się w Twoim Kościele, by sprzed oczu nigdy nie tracili drogi, prawdy i życia, czyli Ciebie, Pana i Boga swego by zaniechawszy szerokich i przestronnych dróg grzechu i występku, prosto zmierzali ku Tobie wąską ścieżką Twych przykazań i ciasną bramą panowania nad światem i sobą, nie sprzeniewierzając się wezwaniu do łaski i chwały. Spraw, by doczesność: jej sprawy, interesy, potrzeby i troski nie przesłoniły nigdy Twoim wyznawcom ich przeznaczeń, pozwalając im pracować bez obaw i niepokoju nad szerzeniem Twego królestwa na ziemi. Spraw, aby okruchy złudnych radości ziemskich nie oderwały ich serc od pożądania i ubiegania się o szczęście prawdziwe i nieprzemijające w osiągnięciu Ciebie, Boże nasz. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, dozwól Kościołowi swemu budzić i szerzyć Twoje życie, wszystkie dusze prowadzić do uświęcenia i doskonałości, "aby życie miały i obficie miały". Oby Twój Kościół powszechny coraz jaśniejszym stawał się światłem dla całego świata; oby, jako miasto zbudowane na górze, widokiem swej świetności, bogactwem łask, przykładem wzorowego życia chrześcijańskiego wszystkich swych obywateli, to znaczy wszystkich katolików, pociągał innych i zapraszał gościnnie w swe mury. Oby, jako sól nigdy nie zwietrzała, bronił ziemię od zepsucia grzechowego! Wy zaś, święci stróże i opiekunowie miasta Bożego, Pańskiego Kościoła, czuwajcie nad nim! Ciebie zwłaszcza - Święty Andrzeju Bobolo - o to prosimy. Amen.

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

 

Dzień piąty

MODLITWA O UTWIERDZENIE WIARY I PRAWDZIWEJ POBOŻNOŚCI W NARODZIE POLSKIM

 Panie, któryś nasz naród polski głęboko zapisał w Swym Sercu, a chociaż nie tolerowałeś zła i naszych słabości, jak Ojciec skarciwszy, zawsze z doświadczeń wyjść mu pozwoliłeś silnym, nieugiętym, zahartowanym, aby dalej pełnił swoją misję pośród narodów świata. Dziś, gdy nadeszła chwila wyboru między służbą ciemności a światła, gdy spełniać się zaczynają w całej swej wyrazistości zapowiedzi Twoje, Panie: kto nie jest ze Mną, przeciwko Mnie jest, a kto nie gromadzi ze Mną, rozprasza, gdy bije dziejowa godzina opowiedzenia się: Chrystus czy bestia; spraw, aby Polska dokonała trafnego wyboru. Prosimy Cię, Panie! O dar pogłębienia życia religijnego w Ojczyźnie naszej, o zbiorową chęć ożywienia naszej wiary przez czyny, abyśmy nie tylko byli słuchaczami Ewangelii, ale i według niej postępowali. Błagamy Cię, Panie! Aby sprawiedliwość społeczna i miłość bratnia, dwie królewskie cnoty, panowały niepodzielnie na tej ziemi lechickiej uciekamy się do Ciebie, sprawiedliwości i miłości skarbnico, Najświętsze Serce Jezusowe! Wyposaż nas, Panie, w zbroje mocy do obrony naszej świętej religii, gdy zajdzie tego potrzeba, w gotowość do ofiar, gdybyś ich zażądał od synów tego narodu. Zastępy duchów niebieskich, niebiański zastępie naszych patronów przed Bogiem, wybrani powiernicy Serca Bożego: Kazimierzu, Jacku, Stanisławie Kostko, Janie Kanty, Jadwigo, Kingo, Czesławie, Bronisławo i Ty przed innymi, nieugięty, aż do przelania krwi wierny świadku Chrystusa, Święty Andrzeju, ochraniaj swój kraj rodzinny przed wrogami ducha i wiary, odpędzaj skradające się ku nam moce ciemności, budź czujność, wskrzeszaj męstwo, prowadź do zwycięstwa. Amen.

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

 

Dzień szósty

MODLITWA O ŻYCIE NASZE ZGODNE Z WIARĄ

 Panie, Kościół Twój nie będzie światłem dla świata zapadającego w ciemność, ani solą psującej się ziemi; żaden naród nie będzie błogosławiony przez to, że jego Panem Bóg - jeśli każde serce ludzkie nie stanie się Twym tronem, a każda dusza Twoim królestwem. Boskie Serce Jezusa, godne nieskończonej miłości, przybytku Najwyższego, Ty chcesz zdobyć i posiąść każde biedne, skołatane, a przecież w oczach Twoich tak drogocenne serce człowiecze. Chcemy przeto wszyscy i każdy z nas z osobna budować we własnych sercach Twój tron, chcemy poddać Twej woli nasze całe, tak ubogie, proste, a przecież tak bogate przez Twą łaskę nasze dusze. Będziemy się starać, ile nam wystarczy sił, żyć, codziennie pracować, działać, cieszyć się lub smucić z myślą o Tobie. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, chcemy w sobie pielęgnować i zdobywać te cnoty, w których masz szczególne upodobanie: pokorę, cichość, czystość, męstwo i miłość. Serce Najświętsze, krwawa ofiaro za nasze grzechy, starać się będziemy dotychczasowe nasze upadki i grzechy naprawiać żalem, pokutą, chętnym i dokładnym wypełnianiem Twoich praw, aby wobec Twojej sprawiedliwości nie zaciągać długów i na nowo nie ranić bezgranicznej Twej miłości. Tylko Ty, Panie, pośród szarej codzienności i zwodniczych złudzeń zmysłów oświecaj nasz rozum, abyśmy mogli zobaczyć, dokąd wiedzie nasza droga - prostuj naszą wolę - wzmacniaj słabe, trwożliwe serce. A ty, mężny zwycięzco samego siebie, Święty Andrzeju na szlakach naszego życia, tak trudnych i niebezpiecznych, nierównych i niepewnych, bądź nam niezawodnym, wypróbowanym przewodnikiem w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Amen

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

 

Dzień siódmy

MODLITWA ZA DUCHOWIEŃSTWO

Wiekuisty Kapłanie Nowego Zakonu, który powołałeś ludzi wprost od sieci rybackich, od stolika celnego do współpracy nad szerzeniem królestwa Bożego na ziemi, ludzi prostych i słabych, a przecież na Piotrze, rybaku galilejskim, jak na opoce zbudowałeś swój Kościół, a Dwunastu Apostołów wziętych z ludu prawie cały starożytny świat poddało pod Twoją władzę. I dziś przez ludzi, wezwanych do swej wyłącznej służby, dalej prowadzisz dzieło zbawienia. Dlatego Tobie polecamy w naszych modłach najprzód Twego Zastępcę na ziemi, Ojca Świętego, polecamy wszystkich biskupów i kapłanów. Zachowaj ich, o Panie, wszystkich, których Ci dał Ojciec. Prosimy, byś podtrzymywał w nich ducha poświęcenia i ofiary, który to duch niósł zawsze błogosławieństwo ich pracom. Prosimy, aby wytrwali na swych trudnych stanowiskach pracowników w winnicy Twojej, chociaż ciężar dnia będzie wyniszczał ich siły. Prosimy, byś prowadził i utrzymywał na szczytach świętości wszystkie sługi ołtarza, a ducha zaparcia, walki życiowej, którym mają zachęcać swych wiernych. przedtem im samym pomógł ukształtować. Weź w swą szczególną opiekę stan duchowny, o Chryste, aby kolumna wiary, którą jest Kościół, nie chwiała się, a światło nadziei życia wiecznego nie bladło i nie przygasł ogień czystej Bożej miłości. Królowo Apostołów, Męczenników i Wyznawców, któraś się stała Opiekunką wybranego grona uczniów Jezusa, a w dniu narodzin Kościoła w Wieczerniku, gdy w wichrze i ogniu zstępował Duch Boży, Tyś mu przewodniczyła, Matko - nie opuszczaj i dziś pasterzy dusz ludzkich, gdy zrywa się burza przeciwności, ale roztocz swą macierzyńską opiekę nad zastępami kleru diecezjalnego i zakonnego, dalej prowadzącego pracę apostolską. Święty Andrzeju, któryś sarn zaznał wiele trudu i mozołu, wspinając się na wyżyny świętości kapłańskiej, któryś w zaciętej walce dochował ślubów i wierności swemu Mistrzowi, męczeński klejnocie duchowieństwa czuwaj z nieba nad tymi, którzy wstępują w Twoje ślady. A że jesteś potężny u tronu Bożego, wspieraj dziś swych braci, którzy podobnie jak kiedyś Ty sam walczą dla siebie i innych o nieskazitelny wieniec wiekuistej chwały. Amen.

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

 

Dzień ósmy

MODLITWA ZA WŁADZE I WSZYSTKIE STANY W POLSCE

 Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki, otaczał blaskiem potęgi i chwały, dziś zmartwychwstałą do nowego, niepodległego bytu otocz swą opieką. Podaj prawicę niebieskiej Twej pomocy tym, którzy w państwie sprawują rządy nad narodem, aby godnie i z pożytkiem dźwigali swój zaszczytny, ale trudny i odpowiedzialny obowiązek. Cały naród polski niech Twoim będzie ludem! Najprzód ci, których obdarzyłeś i przed ludem poleciłeś jaśnieć światłem nauki, niech wyczytują Imię Twoje w badaniu tajników świata i przyrody na różny sposób: słowem i pismem wielbią dzieła rąk Twoich, Synu Maryi i przybrany potomku Józefa, cieśli z Nazaretu, sam ciężko pracujący przy stolarskim warsztacie na ziemskie utrzymanie. Boży Synu, a nasz Zbawco:

- uświęć prace utrudzonych ludzi w Polsce, ulżyj ich doli,

- spraw, niech święta Twoja sprawiedliwość reguluje i układa ich potrzeby i warunki,

- broń pracowników przed atakami niewiary i zepsucia, pozwól im usłyszeć i pójść za wezwaniem, jakie skierowałeś i kierujesz do tych, którzy spracowani i obciążeni szukają ochłody.

Siewco ziarna Ewangelicznej prawdy, Ojca swego niebieskiego nazywający rolnikiem:

- wejrzyj łaskawie na lud nasz polski, zawsze wiemy, poświęcający się mężnie dla Boga i Ojczyzny,

- błogosław jego wysiłkom, aby wyżywić nasz cały kraj,

- zachowaj duszę ludu naszego od bezbożności, obojętności i laicyzacji.

Niech lud nasz będzie mocny żywą wiarą, odznaczający się szczerą i głęboką pobożnością, niech jaśnieje światłem świętej gorliwości o chwałę Twoją - prosimy Cię, Panie! Naszą młodzież i dzieci, przyszłość narodu i Twego Kościoła w Polsce, Boski Przyjacielu młodych dusz i serc:

- racz otoczyć swoją troskliwą miłością,

-przed atakami złowrogich prądów chroń te delikatne kwiaty w promieniach swego Boskiego Serca,

-pozwól im wzrastać i dojrzewać aż do pełności, którą Ty jesteś.

Królowo Polski, oto Twój naród, przy boku Twoim i u Twoich stóp! Święty Andrzeju, na polskim niebie jaśniejąca gwiazdo:

-promieniuj blaskiem swoich cnót,

- strzeż nasze miasta, a wśród nich Warszawę, którą obrałeś i w której chciałeś spocząć.

- ochraniaj te ziemie, po których wędrowałeś jako apostoł i misjonarz,

- przyspiesz godzinę zjednoczenia wszystkich naszych braci w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele,

- prowadź swoją Ojczyznę także i dzisiaj na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen.

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

 

Dzień dziewiąty

MODLITWA O ŻYCIE W ŁASCE BOŻEJ I O JEJ POMOC DLA KAŻDEJ DUSZY

 Na koniec naszej Nowenny, Boże nasz, mamy ostatnią prośbę. najważniejszą: aby każdy z nas wierzył mocno i nieustraszenie, swoje życie stosował do nakazów tej wiary, ustawicznie żył w łasce uświęcającej. Naucz nas, abyśmy życie nadprzyrodzone w sobie bardzo cenili, zwłaszcza, gdy przyjdzie wybierać między zyskiem materialnym, grzeszną rozkoszą a Twoją łaską abyśmy nie sprzedawali dziecięctwa Bożego za miskę soczewicy lub jeszcze taniej. Pozwól, abyśmy nigdy nie przestawali być świątynią i mieszkaniem Ducha Bożego. Nie dopuszczaj, abyśmy mieli podzielić los zwiędłych i uschłych latorośli, odciętych i odrzuconych. Od grzechów śmiertelnych, zabijających w duszy życie Boże - uchowaj nas; od pokus ponad nasze słabe siły - wybaw nas, Panie! Niech w Twej łasce wzrastamy i pomnażamy się przez modlitwę, dobre czyny, a przede wszystkim przez godne przyjmowanie Sakramentów Świętych! Niech, gdy zawołasz, ten świat opuszczamy zjednoczeni z Tobą przez łaskę, zaopatrzeni na drogę wieczności! A że jesteśmy grzeszni, słabi i nędzni, niech nam towarzyszy ustawicznie Twa pomoc. Umysł osłabiony przez ziemskie i grzeszne ciemności, oświecaj światłem Twej łaski! Wzmacniaj Twą łaską chęć do dobrego, paraliżowaną już od młodości przez namiętność, pokusy, chęci użycia, bogactwa i pychy. Serce, dążące do świata, ludzi i dóbr doczesnych, a może już w nich utkwione, pociągaj Swą łaską ku Sobie, gdzie można znaleźć jedyny i prawdziwy pokój! Matko Łaski Bożej, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, w życiu każdego z nas osłaniaj nieustającą swą opieką, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Święty Andrzeju, szafarzu łask Bożych; za życia. w śmierci i po zgonie, przez Twe wstawiennictwo o jedną największą łaskę błagamy: abyśmy, mimo naszych grzechów, okazali się godnymi współczucia i miłości Serca Bożego tu na ziemi, przy śmierci i w wieczności. Amen.

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

 

  

Źródło: http://www.rakowiecka.jezuici.pl/artykuly/modlitwy-za-wstawiennictwem-sw-andrzeja-boboli

http://parafiaopatrznoscibozej.pl/nowenny/nowenna-do-sw-andrzeja-boboli.html

 

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY